IRDL1
90,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
IRDL2
180,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
IRDL3
270,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 30GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
IRDL4
800,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
IRDL5
650,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 80GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
IRDL6
800,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
IRDL8
600,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
سرور با پورت 10 گیگ


500GB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت به درخواست
دیتابیس به درخواست
پارک دامنه یک عدد
سایر امکانات نامحدود

IRDL9
1,000,000 ریال ماهانه
تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
سرور با پورت 10 گیگ


1TB فضا
پهنای باند نامحدود
ایمیل اکانت به درخواست
دیتابیس به درخواست
پارک دامنه یک عدد
سایر امکانات نامحدود