کارت خرید

هاست دانلود آلمان

DL0

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 2000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
30,000 ریال ماهانه
80,000 ریال سه ماهه
150,000 ریال شش ماهه
300,000 ریال سالانه

سفارش دهید
DL1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
60,000 ریال ماهانه
160,000 ریال سه ماهه
320,000 ریال شش ماهه
650,000 ریال سالانه

سفارش دهید
DL2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
100,000 ریال ماهانه
280,000 ریال سه ماهه
550,000 ریال شش ماهه
1,100,000 ریال سالانه

سفارش دهید
DL3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 15000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
150,000 ریال ماهانه
420,000 ریال سه ماهه
8,500,000 ریال شش ماهه
16,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
DL4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
200,000 ریال ماهانه
550,000 ریال سه ماهه
1,120,000 ریال شش ماهه
2,300,000 ریال سالانه

سفارش دهید
DL5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 30000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
280,000 ریال ماهانه
8,000,000 ریال سه ماهه
1,600,000 ریال شش ماهه
3,150,000 ریال سالانه

سفارش دهید
DL6

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 50000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
450,000 ریال ماهانه
1,250,000 ریال سه ماهه
2,200,000 ریال شش ماهه
4,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید