کارت خرید

هاست دانلود آلمان

DL0

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 2000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
DL1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
DL2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
DL3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 15000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
DL4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
DL5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 30000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
DL6

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 50000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات