کارت خرید

هاست دانلود ایران

IRDL1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
90,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
500,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
180,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سه ماهه
1,000,000 ریال شش ماهه
2,050,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 30GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
270,000 ریال ماهانه
750,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
3,100,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
400,000 ریال ماهانه
1,150,000 ریال سه ماهه
2,300,000 ریال شش ماهه
4,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 80GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
650,000 ریال ماهانه
1,900,000 ریال سه ماهه
3,800,000 ریال شش ماهه
7,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IRDL6

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین

 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • به درخواست ایمیل اکانت
 • به درخواست دیتابیس
 • یک عدد پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
800,000 ریال ماهانه
2,300,000 ریال سه ماهه
4,600,000 ریال شش ماهه
9,200,000 ریال سالانه

سفارش دهید