کارت خرید

فضای بک آپ

BX 1
 • 100 گیگابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
BX 2
 • 500 گیگابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
BX 3
 • 1 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
BX 4
 • 2 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
BX 5
 • 5 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
BX 6
 • 10 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV