کارت خرید

فضای بک آپ

BX 1
 • 100 گیگابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
150,000 ریال ماهانه
430,000 ریال سه ماهه
850,000 ریال شش ماهه
1,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
BX 2
 • 500 گیگابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
250,000 ریال ماهانه
700,000 ریال سه ماهه
1,400,000 ریال شش ماهه
2,800,000 ریال سالانه

سفارش دهید
BX 3
 • 1 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
400,000 ریال ماهانه
1,150,000 ریال سه ماهه
2,300,000 ریال شش ماهه
4,600,000 ریال سالانه

سفارش دهید
BX 4
 • 2 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
500,000 ریال ماهانه
1,400,000 ریال سه ماهه
2,900,000 ریال شش ماهه
5,800,000 ریال سالانه

سفارش دهید
BX 5
 • 5 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
1,000,000 ریال ماهانه
2,950,000 ریال سه ماهه
5,900,000 ریال شش ماهه
11,800,000 ریال سالانه

سفارش دهید
BX 6
 • 10 ترابایت فضای بک آپ
 • 10 عدد connections
 • 2 عدد snapshots
 • بینهایت FTP
 • بینهایت FTPS
 • بینهایت SFTP
 • بینهایت SCP
 • بینهایت Samba/CIFS
 • بینهایت HTTPS
 • بینهایت WebDAV
1,800,000 ریال ماهانه
5,350,000 ریال سه ماهه
10,700,000 ریال شش ماهه
21,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید