کارت خرید

هاست اشتراکی ایران

IR1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 200MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
60,000 ریال ماهانه
160,000 ریال سه ماهه
320,000 ریال شش ماهه
650,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
80,000 ریال ماهانه
220,000 ریال سه ماهه
450,000 ریال شش ماهه
900,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 1000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
130,000 ریال ماهانه
350,000 ریال سه ماهه
700,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 2000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
180,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سه ماهه
1,000,000 ریال شش ماهه
2,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 3000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
220,000 ریال ماهانه
600,000 ریال سه ماهه
1,250,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR6

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
280,000 ریال ماهانه
800,000 ریال سه ماهه
1,600,000 ریال شش ماهه
3,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR7

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 8000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
350,000 ریال ماهانه
1,000,000 ریال سه ماهه
1,900,000 ریال شش ماهه
3,700,000 ریال سالانه

سفارش دهید
IR8

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD
کنترل پنل قدرتمند سی پنل

 • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
400,000 ریال ماهانه
1,100,000 ریال سه ماهه
2,000,000 ریال شش ماهه
4,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید