کارت خرید

هاست اشتراکی آلمان استاندارد

LX1

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 200MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
LX2

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
LX3

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 1000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
LX4

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 2000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
LX5

تحویل پس از پرداخت و بصورت آنلاین
استفاده از هارد های پر قدرت SSD

 • 3000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات